Vi donerer midler til forskningsprojekter af høj kvalitet inden for TrygFondens 11 fokusområder

Vi har udarbejdet en forskningsstrategi, der fastlægger de indholdsmæssige og kvalitative rammer om TrygFondens  forskningsaktiviteter.

Forskningsprojekterne skal leve op til følgende tre kriterier

 • Høj videnskabelig kvalitet på internationalt plan, bedømt gennem peer review efter gængse videnskabelige kriterier. 
 • Anvendelsesorienteret og med et praktisk sigte.
 • Fremtidssikret i den forstand, at projektet inkluderer velunderbyggede overvejelser af, hvordan de nye forskningsresultater bliver forankret hos relevante institutioner og personer.

Den konkrete administration sker i overensstemmelse med følgende principper

 • Professionalisme og dokumentation: TrygFonden prioriterer effektivitet, grundighed og gennemsigtighed i sin sagsbehandling af ansøgninger.
 • Peer review: Ansøgninger på minimum 1 mio. kr. underkastes peer review, hvor uafhængige og anonyme forskere vurderer kvaliteten af ansøgningerne, herunder den grundlæggende idé, originalitet, design og metode, ansøgerens kvalifikationer, projektets gennemførlighed, praktiske og forskningsmæssige perspektiver samt formidling og forankring af projektets resultater.
 • Formidling: TrygFonden understøtter, at forskningsprojekterne fremtidssikres gennem formidling til relevante fagfolk, beslutningstagere og den brede offentlighed. 

TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg

Der er nedsat et rådgivende forskningsudvalg, hvis opgave er at udvikle strategiske forskningssatsninger og højne kvaliteten af TrygFondens løbende forskningsdonationer.

TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg består af 11 medlemmer, der dækker kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Den nuværende sammensætning gælder for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2018.

 • Professor Mogens Hørder (formand), Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
 • Centerleder Anette Søgaard Nielsen, Enheden for Klinisk Alkoholforskning og RESCueH, Syddansk Universitet
 • Professor Anker Brink Lund, Department of Business and Politics, Copenhagen Business School
 • Lektor Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
 • Enhetschef og docent Knut Sundell, Enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen, Sverige
 • Professor Lars Holmberg, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
 • Professor Lars S. Rasmussen, Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet
 • Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital
 • Afdelingsdirektør Niels Ploug, Personstatistik, Danmarks Statistik
 • Enhedschef og professor Torben Jørgensen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup Hospital
 • Professor Flemming Bro, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Lektor Sarah van Mastrigt, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Udvalgets opgaver er

 • Indstilling af reviewere og anden rådgivning i forbindelse med behandling af ansøgninger.
 • Udvikling af ideer til strategiske forskningssatsninger.
 • Udvikling og indstilling af TrygFondens forskningspolitik.

Læs mere om hvordan vi arbejder