Vi vil gerne have så mange kvalificerede ansøgninger som muligt. Her kan du læse, hvordan du udfylder ansøgningen korrekt.

For at komme i betragtning til en donation skal din ansøgning leve op til en række formelle krav:

  • Du skal udfylde alle felterne i ansøgningsskemaet.
  • Du skal uploade en projektbeskrivelse/protokol. 
  • Du skal uploade dit eget CV og evt. CV’er for andre nøglepersoner i projektet. Hvis du er ph.d.-studerende, skal der også uploades CV for din vejleder.
  • Du skal uploade et budget (se nedenfor om budgettet). 
  • Hvis der er tale om et ph.d.-projekt skal du uploade erklæringer fra vejleder/værtsinstitution.
  • Hvis dit projekt udføres i samarbejde med andre partnere vil det være en god idé at uploade erklæringer/dokumentation fra disse partner.

Felterne i ansøgningsskemaet skal du udfylde på dansk, mens vi af hensyn til eventuel eksternt peer review opfordrer til, at alle uploadede dokumenter er på engelsk. Hvis dette ikke er muligt, så kontakt venligst analysechef Merete Konnerup på tlf. 45260824 inden indsendelse af ansøgning.

For at en ansøgning kan komme i betragtning skal ansøger være enten forsker eller ph.d.-studerende og være affilieret en forskningsinstitution. 

Som ph.d.-studerende skal du være opmærksom, at det materiale, som du har fået godkendt din ph.d. på af din uddannelsesinstitution, typisk ikke vil være fyldestgørende som en projektbeskrivelse/forskningsprotokol.

Budgettet skal uploades som en excel-fil, mens alle øvrige dokumenter skal uploades som pdf-filer.

Særligt om budgettet

Hvis dit projekt er opdelt i flere faser og/eller flere selvstændige workpackages eller aktiviteter, så skal dit budget også afspejle dette. Det skal altså være tydeligt, hvor mange penge, der går til hver fase og hver workpackage/aktivitet. TrygFonden vil i nogle tilfælde ønske at støtte udvalgte aktiviteter eller faser, men hvis opdelingen i budgettet ikke er gennemskuelig for os vil dette ikke være muligt og så vil hele ansøgningen få afslag.

Større lønudgifter
Lønudgifter skal anføres som ansættelsesbrøker med angivelse af bruttoløn inkl. pension etc. (dog ikke ved mindre lønudgifter, se nedenfor). Ansættelsesbrøker er for eksempel andele af fuldt årsværk:

  • 3 måneders arbejde.
  • 6 måneder på halv tid (dvs. 3 måneders fuldtidsmåneder).
  • 16 uger på fuld tid.

Ansættelsesbrøken ganges dernæst med bruttoløn inkl. pension, bidrag osv.

Bemærk: TrygFonden giver ikke efterfølgende bevillinger, hvis ansøger har regnet forkert på bruttoløn. Udgifter til barsel, sygdom mv. skal dækkes af ansøgers institution.

Du skal altså ikke anvende timer gange en timesats.

Mindre lønudgifter
Ved mindre budgetposter som fx statistisk konsulent eller studentermedhjælp kan man anvende timepriser eller anføre et samlet beløb på fx 20.000 kr. 

Andre udgifter ifm. personale
TrygFonden er indstillet på at donere til lønudgifter til projektrelevant støttepersonale, rimelige beløb til indretning af arbejdsplads for nye medarbejdere, laboratorieudgifter, apparatur, licenser, studieafgifter, rimelige rejse/konferenceudgifter i direkte tilknytning til forskningsprojektet osv. 

Publikationsfees
TrygFonden opfordrer til, at ansøgerne søger om publikationsfees med henblik på at sikre open access.

Overhead 
Mht. til overhead giver TrygFonden maksimalt 5 pct. Øvrige overheadudgifter må ansøger selv skaffe anden finansiering til. 

Andre støttegivere
TrygFonden ser meget gerne, at andre fonde, forskningsråd mv. også har støttet et projekt. Læs mere om ansøgningsforløbet og udbetaling.