Bedre samspil mellem forskning og praksis

Fakta

En tværgående indsats med flere samarbejdspartnere.

 

TrygFonden vil skabe bedre samspil mellem forskning og praksis. Viden skal tages mere effektivt i brug og hjælpen til de, der har brug for den, skal optimeres.

TrygFonden arbejder på at skabe et bedre samspil mellem forskning og praksis. Det handler om at oversætte viden inden for og imellem fire forskellige arenaer i samfundet: Forskning, praksis, policy og den offentlige debat.

Målet er, at viden mere effektivt bliver taget i brug af de forskellige aktører som for eksempel lærere, pædagoger, embedsmænd og journalister. Dermed bliver hjælpen til de mennesker, som TrygFonden arbejder for at give en bedre tryghed i hverdagen, optimeret.

TrygFonden støtter samspillet mellem forskning og praksis gennem forskellige indsatser:

Interventionsforskning i den offentlige debat

TrygFonden samarbejder med videnskabssitet videnskab.dk om at sætte fokus på den praksisnære interventionsforskning inden for TrygFondens fokusområder – heriblandt den forskning, som TrygFonden har støttet. Formålet er at sætte den frembragte viden fra forskningen endnu bedre i spil i samfundet og samtidig sætte et endnu mere kvalificeret fokus på interventionsforskningen.

Samarbejdet indebærer bl.a., at der løbende publiceres artikler med udgangspunkt i resultater og viden fra TrygFondens forskningsprojekter på videnskab.dk

Find artiklerne her.

Animationsfilm om forskning i praksis

TrygFonden har i samarbejde med Center for Faglig Formidling hos Videnskab.dk produceret fire animationsfilm om centrale begreber i samarbejdet mellem forskning og praksis.

Filmene skal hjælpe til i udførslen af den praksisnære forskning, da en bedre forståelse for forskningens virke og metoder kan hjælpe praktikere (pædagoger, lærere, sygeplejerske m.fl.) til dels at indgå bedre i forskningsprojekter og efterfølgende bruge forskningsviden i deres arbejde.

Filmene kan dermed også fungere som en støtte til forskere, der kan opleve det som en stor udfordring at formidle principperne bag interventionsforskning for professionsuddannede, som skal deltage i et forskningsprojekt på deres arbejdsplads.

Læs mere og se de fire film.

Et ph.d.-kursus i brug af forskning i politik

TrygFonden samarbejder med Københavns Universitet om at udarbejde et ph.d.-kursus på det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Kurset er henvendt til både unge forskere og erfarne embedsmænd fra især centraladministrationen.

Målet med kurset er på sigt at skabe en bedre brug af solid forskningsviden i policy-arbejdet inden for TrygFondens områder.

Kurset består af tre moduler, der har fokus på både at give deltagerne kendskab til interventionsforskning i relevant adfærdsøkonomi og -psykologi og i at opbygge og afprøve specifikke modeller, der kan kommunikere forskningsresultater og gøre dem brugbare i policy.

Bedre gruppebeslutninger i kommunale børnesager

TrygFonden samarbejder med Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) om et projekt, der skal levere viden og værktøjer til kommunale medarbejdere og ledere, som arbejder med udsatte børn og unge.

Målet med projektet er at bidrage til, at kommunerne i endnu højere grad bruger faglighed og viden i arbejdet med de udsatte børn og unge og samtidig styrer uden om de menneskelige bias’er, der kan kortslutte denne proces og det eksterne pres, som en skævvredet offentlig debat til tider kan lægge på kommunerne.

Konkret skal projektet blandt andet udvikle specifikke videnskort, der kan modarbejde nogle af de bias, der til tider opstår, når medarbejdere skal tage beslutninger i grupper. Disse kort skal derefter testes ude i forskellige kommuner ude i landet for at se, hvorvidt de kan gøre en forskel i arbejdet.

Journalisters brug af forskning

TrygFonden samarbejder med Danmarks Medie og Journalisthøjskole om at udbyde efteruddannelsesnetværk til erfarne journalister og redaktører, der arbejder på henholdsvis børne- og ungeområdet og sundhedsområdet.

Målet med netværkene er at give journalisterne bedre redskaber til at inddrage relevant og solid forskningsviden i deres arbejde og på den måde yderligere kvalificere vidensniveauet i den offentlige debat.

Efteruddannelsen består bl.a. af et stort seminar og jævnlige fyraftensmøder, hvor journalisterne bliver præsenteret for den bedste forskningsviden på de relevante områder og får samtidig indføring i, hvordan man bedst inddrager denne viden i den daglige journalistik.

Derfor støtter TrygFonden forskning

TrygFonden arbejder med at løse komplicerede samfundsproblemer og støtter derfor forskning, der udvikler og afprøver praktiske løsninger på vores 11 fokusområder.

Læs mere om forskning i TrygFonden