Mig og min plejefamilie                                 - en hånd til bedre trivsel

Fakta

Et samarbejde med Nationalt videnscenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) 


I 2017 indgik TrygFonden et samarbejde med NUBU om at kvalificere plejefamiliers støtte til anbragte børn. Børnenes livsmestring skal i bred forstand styrkes ved at kombinere regelmæssige trivselsmålinger med konkrete råd til plejefamilierne omkring håndtering af trivselsproblemer i hverdagen. TrygFonden samarbejder med Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge om at øge trivslen hos børn og unge anbragt i familiepleje

Trivsel

Omkring 11.000 børn er anbragt uden for hjemmet – heraf en stigende andel i plejefamilier. Det er veldokumenteret, at udsatte børn og unge – og anbragte børn i særdeleshed – klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende. Selvom det gentagne gange er dokumenteret, så bliver der ikke løbende og systematisk spurgt ind til de udsatte børn og unges individuelle problemer og trivsel i hverdagen. Får de det fx bedre, efter de er blevet anbragt uden for hjemmet?

TrygFonden indgik i efteråret 2017 et firårigt samarbejde med Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU) om projektet "Mig og min plejefamilie", som skal styrke trivslen for børn og unge, der er anbragt i plejefamilie. 

Ambitionen er at udvikle en model, der sidenhen kan udrulles i hele landet
I projektet samarbejder kommuner, plejefamilier og forskere om at udvælge og tilpasse redskaber, der kan hjælpe plejeforældre med at forbedre de anbragte børns trivsel i hverdagen. Ambitionen er at udvikle en model, der sidenhen kan udrulles i hele landet.  

I løbet af den fireårige projektperiode skal det afprøves, om og hvordan de familieplejeanbragte børns trivsel og læring kan forbedres. Dette gøres bl.a. ved at plejeforældrene systematisk skal følge udviklingen af plejebarnets trivsel og læring. Konkret er der tale om regelmæssige målinger af trivsel gennem ’SDQ’ (Strenghts and Difficulties Questionnaire), som er et relativt enkelt redskab, der måler på flere dimensioner af børn og unges psykiske og sociale trivsel, såvel vanskeligheder som styrker. SDQ redskabet vil blive suppleret med folkeskolens standardiserede nationale tests, som har fokus på det faglige.

Hvis det viser sig, at barnet ikke trives eller klarer sig dårligt i skolen, skal plejeforældrene igangsætte relevante indsatser. Til det formål vil der blive udarbejdet et ”indsatskatalog”, som kommer til at indeholde veldokumenterede og lettilgængelige indsatser, som plejeforældrene kan bruge til at forbedre trivsel og læring hos de familieplejeanbragte børn og unge. Indsatsen kan sættes i gang af plejeforældrene selv eller i samarbejde med familieplejekonsulenten/sagsbehandleren eller andre relevante professionelle aktører.

Københavns Kommunes Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU) medvirker til at udvikle og kvalitetssikre projektet, herunder medvirke til at pilotteste dele af projektet samt deltage i afprøvning af konceptet med et antal familieplejekonsulenter, som skal afprøve projektets indsatser blandt de plejeforældre, som den pågældende familieplejekonsulent har ansvaret for. Den A.P. Møllerske Støttefond støtter også projektet.

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
En chance i livet