Fakta

Et samarbejde med professionshøjskolen VIA University College   


Projektet gik i gang foråret 2017. Hjørring og Silkeborg Kommuner er gået aktivt ind i projektet med medarbejdere, underretninger, udredninger og børnesager.

De deltager i projektets følgegruppe sammen med Dansk Socialrådgiverforening, Danske Socialchefer og Socialstyrelsen. 

TrygFonden indgik i foråret 2017 et samarbejde med professionshøjskolen VIA University College om at udvikle et redskab, der kan hjælpe sagsbehandlerne med at vurdere underretninger om omsorgssvigt af børn

Trivsel

Sagsbehandlere modtager hvert år et meget stort antal underretninger om mistrivsel blandt børn. En underretning betegnes som en henvendelse, der indeholder en bekymring for et barn eller ungs trivsel og udvikling. I 2016 modtog kommunerne godt 100.000 underretninger. I mere end 70 pct. af tilfældene modtog kommunen kun denne ene underretning på det pågældende barn det pågældende år. 

De seneste år har udsatte og omsorgssvigtede børn fået stor offentlig og politisk bevågenhed, bl.a. på grund af de meget alvorlige børnesager fra Tønder og Brønderslev, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved kommunernes håndtering af underretninger om børnenes mistrivsel. Disse sager var en medvirkende årsag til, at Folketinget i 2012 vedtog Overgrebspakken, der bl.a. kræver, at kommunerne reagerer på en underretning inden for 24 timer, jf. Servicelovens §154.

Sagsbehandleren må ikke overse børn, der virkelig har brug for hjælp

Det store antal underretninger og lovens krav om, at kommunerne bl.a. skal reagere på en underretning inden for 24 timer, har placeret sagsbehandlerne i en vanskelig situation. Det er deres opgave under tidspres at vurdere, hvilke underretninger kommunen skal gå ind i. Sagsbehandleren må ikke overse børn, der virkelig har brug for hjælp

Det er samtidig sagsbehandlerens ansvar ikke at stigmatisere børn og forældre som følge af en grundløs underretning, der er resultatet af en bagatel, en misforståelse eller måske direkte ond vilje. Det er en uhyre vanskelig knivsæg at bevæge sig på – ikke mindst i lyset af underretningernes meget brogede indhold.

TrygFonden og professionshøjskolen VIA University College er derfor gået sammen om at udvikle et beslutningsstøtteredskab, der kan hjælpe sagsbehandlerne.

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. TrygFonden vil arbejde for, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
En chance i livet